Disclaimer

COPYRIGHT

Het copyright van artikelen en andere publicaties op de website, in de papieren

versie van het tijdschrift en in andere verschijningsvormen ligt bij Cutis Cura.


Het is toegestaan passages uit artikelen, literatuurverwijzingen naar artikelen en

weblinks naar artikelen op te nemen in druk of op andere websites, mits met

duidelijke bronvermelding.


Het is niet toegestaan gehele artikelen uit dit tijdschrift of de website openbaar

te maken door middel van druk, op andere websites of op welke wijze ook, zonder

schriftelijke toestemming van de redactie.

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd door middel van druk, fotokopie,
microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van Cutis Cura.